Rekrutacja

Ważne: Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do projektu do odwołania.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Wdrożenie działań projakościowych w podstawowej opiece zdrowotnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 15 czerwca 2018 r. włącznie. Zgłoszenia w postaci wypełnionych i podpisanych formularzy z dopiskiem „Formularz rekrutacyjny” proszę złożyć osobiście w Sekretariacie Niepublicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus"  Gostynin Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 36, 09-500 Gostynin osobiście lub za pośrednictwem poczty.

O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby Niepublicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus" Gostynin Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 36, 09-500 Gostynin

Ważne: w celu potwierdzenia kryterium dostępu do wypełnionego formularza rekrutacyjnego należy dołączyć:

  1. Aktualny wypis z Rejestru Podmiotów w Wykonujących Działalność Leczniczą lub aktualny wypis z Rejestru Praktyk Zawodowych
  2. Odpis aktualny KRS podmiotu leczniczego (albo kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określa regulamin rekrutacyjny.

Szczegóły zakres uczestnictwa w projekcie określa umowa uczestnictwa w projekcie

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Bogdan Malinowski

Tel. 22 253 32 74

e-mail:biuro@pmgroup.pl

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - dokonujemy zmian stosownych zapisów "Dokumentów rekrutacyjnych" oraz „Dokumentów uczestnictwa w projekcie". Zmiany te mają na celu dostosowanie dokumentów do nowych uregulowań i wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 r.

W związku z wejściem w życie tzw. Omnibus regulation, czyli pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 30 lipca 2018 r. (Rozporządzenia dostępna jest na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:193:TOC) uaktualniony został załącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy pracownik oraz załącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty uczestnictwa w projekcie:

 

Wersje archiwalne >>>