Grupa docelowa

Grupą docelową projektu stanowią podmioty lecznicze (10 podmiotów w tym Lider) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i ich pracownicy, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani wsparciem, które jest oferowane w ramach projektu z terenu województwa mazowieckiego.

W każdym POZ zostaną wdrożone tożsame działania projakościowe w tym zostaną zorganizowane szkolenia dla personelu. Szkoleniami zostanie objętych min 80 pracowników POZ. Zakłada się, że każdy podmiot wytypuje ok 8 pracowników, którzy wezmą udział w procesie szkoleniowym, jedna osoba może uczestniczyć w kilku szkoleniach.

Serdecznie zapraszamy podmioty lecznicze (POZ) z terenu woj. mazowieckiego do uczestnictwa w projekcie !!!

Szczegóły dotyczące zgłoszeń do projektu znajdują się w zakładce „REKRUTACJA"