Cele i założenia programowe

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej poprzez realizację działań projakościowych w 10 podmiotach POZ. Cel ten zostanie osiągnięty do 31.12.2018 r. Realizacja tychże działań wpisuje się w cel szczegółowy PO WER dla osi priorytetowej V wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. Realizacja projektu również wpisuje się w cel tematyczny nr 9. promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją oraz odpowiada na potrzeby zdrowotne określone w Mapach Potrzeb Zdrowotnych dla Polski i poszczególnych województw tj. w kolejnym kroku zasadne byłoby stworzenie dla POZ narzędzia, które pokazywałoby ilu pacjentów oraz z jakich powodów trafiło do wyższego poziomu opieki (AOS, szpital) w celu wzmocnienia koordynacji leczenia tych pacjentów. Celem tych działań jest rozwój opieki koordynowanej, która w najbliższych latach ma zostać wdrożona w każdym POZ.

Tak zdefiniowany cel główny zostanie zrealizowany poprzez realizacje celów szczegółowych:

  1. Wzrost poziomu satysfakcji pacjentów poprzez realizację zadania 1 tj. stworzenie systemu ankiet badających poziom satysfakcji pacjentów, dzięki czemu każdy POZ biorący udział w projekcie będzie mógł na bieżąco monitorować poziom satysfakcji i wprowadzać działania korygujące.
  2. Wzrost świadomości pacjentów nt. konieczności prowadzenia zdrowego trybu życia poprzez realizację zadania nr 2. tj. organizację w każdym POZ 6-spotkań dla dorosłych informujących o konieczności prowadzenia zdrowego trybu życia i o pierwszych objawach chorób najczęściej występujących w danej populacji.
  3. Wzrost kompetencji zawodowych poprzez realizację zadania 3 w wyniku, którego w każdym POZ pracownicy zostaną objęci szkoleniami w 7 zakresach, oraz zostanie opracowany program rozwoju kadr.
  4. Wzrost poziomu świadczonych usług poprzez wypracowanie i wdrożenie instrukcji współpracy między lekarzami POZ a lekarzami AOS. Osiągniecie powyższego celu umożliwi dostosowanie się POZ do zmian systemowych w obszarze opieki koordynowanej.