Regulamin korzystania z serwisu internetowego http://www.szkolenia-24.com/ankieta

z dnia 01 grudnia 2018 r.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez serwis internetowy http://www.szkolenia-24.com/ankieta udostępniony w sieci Internet pod adresem http://www.szkolenia-24.com/ankieta, zwanego dalej Serwisem

2. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Malinowski & Partners Bogdan Malinowski z siedzibą w Zielonce, ul. Staszica 42, 05-220 firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1250280395, REGON 140123790.

3. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

3.1 Konto – dostępna dla Użytkownika część systemu teleinformatycznego Serwisu, po prawidłowym zalogowaniu się, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych zgromadzonych w Serwisie;

3.2 Profil – zgromadzone w Serwisie dane Użytkownika; Użytkownik może zmieniać, uzupełniać bądź ograniczać zakres danych zgromadzonych w Profilu;

3.3 Społeczność – internetowa społeczność Użytkowników korzystających z Serwisu;

3.4 Użytkownik – przedsiębiorca, który dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie w rozumieniu stosownych przepisów;

3.5 Usługi – usługi świadczone poprzez Serwis na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, nieodpłatnie.

4. Korzystanie z Usług świadczonych poprzez Serwis jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

5. Każdy Użytkownik korzysta z usług świadczonych poprzez Serwis dobrowolnie.

6. Prawidłowe korzystanie z pełni Usług świadczonych poprzez Serwis jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do Internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Firefox, Opera, Safari lub podobną).

7. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem zbioru danych jest Usługodawca.

8. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik tworzy własny Profil, podając w tym celu następujące dane osobowe:
8.1 Adres poczty elektronicznej.
9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.
10. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie i profilowanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
10.1 Adres IP;
10.2 Wywołany adres internetowy (url);
10.3 Adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony http://www.szkolenia-24.com/ankieta;
10.4 Rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta;
10.5 Innych informacji technicznych transmitowanych protokołem http i https;
10.6 Udostępnionych danych profilowanych, podanych podczas rejestracji w Serwisie.
11. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przechowywania informacji, określa „Polityka Prywatności”.
12. W celu zarejestrowania Konta oraz korzystania z Usług świadczonych w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na:
12.1 Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, profilowanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenie usług poprzez Serwis;
12.2 Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, profilowanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych;
12.3 Przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, profilowanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych poprzez Serwis.
13. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych
z funkcjonowaniem Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych.
14. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych poprzez Serwis każdy Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie.
15. Przez rejestrację Konta Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu. Zakres poszczególnych Usług określa Użytkownik poprzez wybór poszczególnych opcji w Serwisie.
16. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Użytkownik nie może udostępniać danych Konta osobom nieuprawnionym.
17. Użytkownik może korzystać z wszystkich Usług świadczonych poprzez Serwis w ramach jednego Konta. Użytkownik posiada jedną tożsamość w ramach wszystkich Usług.
18. Likwidacja Konta następuje na żądanie Użytkownika, który zgłasza żądanie w formularzu kontaktowym bądź na adres biuro@pmgroup.pl. Wskutek likwidacji Konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.
19. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności:
19.1 Cel rejestracji Użytkownika w Serwisie jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu;
19.2 Działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
19.3 Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników Serwisu;
19.4 Użytkownik zamieszcza obraźliwe lub wulgarne treści.
20. Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę następuje z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia oraz po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania działań będących podstawą do rozwiązania umowy. W tym celu Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy, nie krótszy niż 5-dniowy termin, po bezskutecznym upływie którego może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy.
21. Usługodawca składa Użytkownikowi wszelkie oświadczenia, o których mowa w ust. 20, poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Użytkownika w jego Profilu adres poczty elektronicznej.
22. Postanowienia ust. 20-21 stosuje się odpowiednio w przypadku zaprzestania świadczenia poszczególnych Usług w Serwisie przez Usługodawcę.
23. Użytkownik może rozwiązać umowę zawartą z Usługodawcą w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez skierowanie przez Użytkownika oświadczenia do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
24. W przypadku rozwiązania umowy przez Użytkownika w czasie korzystania przez niego z Usług świadczonych poprzez Serwis, Użytkownik traci dostęp do Usługi.
25. Korzystając z usług świadczonych w Serwisie każdy Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
25.1 Poszanowania obowiązującego porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, a także zasad netykiety;
25.2 Przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu;
25.3 Korzystania z Usług i narzędzi dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
w szczególności niekorzystania w celach niezgodnych z prawem;
25.4 Nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej;
25.5 Nie podejmowania innych działań niezgodnych z celem korzystania z Usług.
26. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy jego dane służące do korzystania z Usług,
w szczególności jego hasła dostępowe do Serwisu.
27. Użytkownik nie powinien korzystać z Serwisu w celu agitacji politycznej, religijnej lub innej niezgodnej z tematyką Serwisu.
28. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników.
W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników.
29. Usługodawca może przeprowadzać prace konserwacyjne Serwisu. W czasie prac konserwacyjnych dostępność niektórych lub wszystkich Usług i funkcjonalności Serwisu może być ograniczona częściowo lub całkowicie. Usługodawca zobowiązuje się do powiadamiania Użytkowników
o planowanych pracach konserwacyjnych z wyprzedzeniem.
30. Użytkownik może korzystać z udostępnionych przez Usługodawcę oprogramowania oraz powierzchni serwerowej w celu tworzenia i rozpowszechniania określonych utworów i treści,
z zachowaniem poniżej określonych warunków.
31. Użytkownik może rozpowszechniać wyłącznie utwory, których jest autorem bądź przysługują mu prawa do korzystania z utworów w sposób niezbędny do ich rozpowszechnienia.
32. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Usługodawcę w sieci Internet wszystkich utworów bądź tekstów, w taki sposób, aby każda osoba miała do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wskazanym.
33. Użytkownik nie może podejmować działań sprzecznych z prawem bądź dobrymi obyczajami,
w szczególności:
33.1 Rozpowszechniać treści i symboli sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujących przemoc, bądź treści naruszających dobre obyczaje;
33.2 Używać wyrażeń powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających zasady netykiety;
33.3 Rozpowszechniać utworów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują osobie trzeciej, bez jej zgody;
33.4 Zbierać i przetwarzać, przy użyciu Usług, danych osobowych innych Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu, w sposób niezgodny z przepisami prawa.
34. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane rozpowszechnione przez Użytkownika.
35. Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w szczególności każdy wpis, utwór bądź komentarz, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych.
36. Ankiety to rodzaj nieodpłatnej Usługi pozwalającej Użytkownikowi na przeprowadzenie badania preferencji użytkowników sieci Internet na wybrany temat związany z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą, naukową, badawczą lub zawodową, w szczególności badań rynkowych, pozyskania danych w celach naukowych oraz innych.
37. Usługa jest świadczona nieodpłatnie, poprzez udostępnienie przez Usługodawcę treści Ankiety
w zasobach serwisu http://www.szkolenia-24.com/ankieta. W takim przypadku Użytkownik rozpowszechnia dane z Ankiety w wybrany przez siebie, dowolny sposób w oparciu o dane uzyskane od Usługodawcy.
38. Użytkownik określa w szczególności:
38.1 Datę rozpoczęcia i zakończenia Ankiety,
38.2 Sposób prezentacji Ankiety
39. Temat Ankiety, treść pytań oraz inne dane przeznaczone do rozpowszechnienia wraz z Ankietą nie mogą w szczególności:
39.1 Naruszać dóbr osobistych bądź praw osób trzecich;
39.2 Mieć charakteru reklamowego, promocyjnego lub propagandowego.
40. Usługodawca dodatkowo świadczy usługi w zakresie automatycznej analizy danych zgromadzonych poprzez Ankietę.
41. Usługodawca może poszerzać, ograniczać lub modyfikować rodzaj i zakres poszczególnych Usług powiadamiając o tym Użytkowników. W odniesieniu do Użytkowników korzystających z Usług
w chwili ich zmiany, zmiana zakresu świadczonych Usług następuje na zasadach określonych dla zmiany regulaminu.
42. Zapewniamy Obsługę Klienta poprzez email biuro@pmgroup.pl i formularz z poziomu serwisu.
43. Klient, który chce skorzystać z pomocy Działu Obsługi Klienta lub złożyć reklamację, powinien
w zgłoszeniu podać co najmniej nazwę swojego Konta.
44. Na większość zapytań i reklamacji odpowiadamy w dni robocze w ciągu 24 godzin.
45. Klient ma prawo być informowany o statusie jego zapytania.
46. Po rozpatrzeniu zapytania/reklamacji Usługodawca przekazuje informację Użytkownikowi.
47. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn,
w szczególności ze względu na zmianę zakresu Usług lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie związanym z zakresem niniejszego Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie po 14 dniach od powiadomienia Użytkowników.
48. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie lub przy logowaniu Użytkownika na jego Koncie, lub poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
49. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z Usług w sposób określony zmienionym Regulaminem, może wypowiedzieć umowę i usunąć Konto z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
50. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2018 r.

Satysfakcja online