Polityka prywatnosci

Niniejsza Polityka Prywatności ustanawia zasady ochrony Użytkowników Serwisu http://www.szkolenia-24.com/ankieta w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych.

Cenimy Twoje zaufanie i dokładamy wszelkich starań, aby dać Ci pełną kontrolę nad Twoimi Danymi Osobowymi.

Korzystanie z Serwisu lub Usługi oznacza akceptację wszystkich zasad stosowanych przezhttp://www.szkolenia-24.com. Zapoznaj się z ich treścią zanim rozpoczniesz korzystanie 
z naszych usług. Jeżeli nie zgadzasz się na zasady ustanowione w niniejszej Polityce, nie powinieneś rozpoczynać korzystania z naszej Usługi i Serwisu.

Podstawowe terminy stosowane w Polityce Prywatności:

Dane Osobowe - Dane naszych Klientów, dane powierzone nam do przetwarzania przez naszych Użytkowników, przetwarzane w związku z korzystaniem z Usługi i Serwisu.

Dane dotyczące aktywności w Serwisie i Usłudze - Dane dotyczące Twojej aktywności w Usłudze lub Serwisie, dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookie lub skryptów śledzących. Obejmują one w szczególności następujące dane: historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach Serwisu, daty założenia i logowania do Konta, dane dotyczące korzystania z określonych usług w Serwisie i Usłudze, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

Dane podane w szczegółach Konta - Dane osobowe podane przez Klienta w zakładce Moje konto, obejmujące: nazwę firmy, adres e-mail.

Dane rejestracyjne - adres e-mail podawany przy rejestracji konta.

http://www.szkolenia-24.com - Malinowski & Partners Bogdan Malinowski z siedzibą w Zielonce, ul. Staszica 42, 05-220 firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 1250280395, REGON 140123790.

Użytkownik/Klient – przedsiębiorca korzystający z Usługi

Respondenci - Osoby, których Dane są przetwarzane przy wykorzystaniu Ankiety, lub do których Klienci wysyłają komunikację elektroniczną - zaproszenia e-mail.

Konto - dostępna dla Użytkownika część systemu teleinformatycznego Serwisu, po prawidłowym zalogowaniu się, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych zgromadzonych w Serwisie.

Przetwarzanie - Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do realizacji Usługi lub korzystania z Serwisu.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis / Konto – dostępna dla Użytkownika część systemu teleinformatycznego Serwisu, po prawidłowym zalogowaniu się, pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego danych osobowych oraz innych danych zgromadzonych w Serwisie.

Usługi – usługi świadczone poprzez Serwis na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, nieodpłatnie.

Użytkownik – przedsiębiorca, który dokonał prawidłowej rejestracji w Serwisie w rozumieniu stosownych przepisów.

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w treści niniejszego dokumentu, posiadają znaczenie nadane im w treści Regulaminu.

 1. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE

http://www.szkolenia-24.com przetwarzają Dane Osobowe jako administrator 
w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi i Serwisu. W tej roli to my jesteśmy odpowiedzialni za ustalenie celu i zasad przetwarzania Danych.

 1. DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH PRZETWARZANIA

Zasady przetwarzania Twoich Danych Osobowych różnią się, w zależności od tego, czy jesteś naszym Klientem, czy też niezalogowanym Użytkownikiem Serwisu. Różne są cele oraz zakres przetwarzanych przez nas Danych Osobowych. Poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzanych Danych w odniesieniu do poszczególnych celów, dla których ich potrzebujemy:

2.1 W celu korzystania z Usługi lub Serwisu

Świadczenie Usługi i udostępnianie Serwisu obejmuje następujące działania po stronie http://www.szkolenia-24.com: czynności administracyjne związane z zawarciem umowy o świadczenie Usługi na podstawie Regulaminu oraz założeniem Konta, świadczenie Usługi, w tym wysyłanie komunikacji związanej z korzystaniem z Usługi, dostarczanie treści zamówionych przez Klientów lub Użytkowników, działania podejmowane w celu obsługi Klientów i Użytkowników, rozpatrywanie reklamacji, ewentualne dochodzenie roszczeń, kontrolę jakości Usługi.

W celu założenia Konta oraz uwierzytelniania Klienta w Serwisie, wykorzystujemy Dane rejestracyjne oraz podane przez Ciebie hasło. Hasło przechowujemy jedynie w postaci zaszyfrowanej i nie mamy do niego dostępu.

W celu dostarczania Ci Usługi (tj. po zalogowaniu się do Konta jako nasz Klient), przetwarzamy jako administrator następujące dane:

§ Dane podane w szczegółach Konta,

§ Dane dotyczące aktywności w Serwisie lub Usłudze.

2.2 Dla uzasadnionych celów biznesowych

Przetwarzamy dane do celów związanych z opisanymi poniżej prawnie uzasadnionymi interesamihttp://www.szkolenia-24.com, z uwagi na rodzaj powiązań między nami a Klientami lub Użytkownikami:

§ Dla celów analitycznych.

W celu prowadzenia statystyk korzystania z Usługi i Serwisu, ulepszania 
i ułatwiania korzystania z Usługi i Serwisu oraz zapewniania ich bezpieczeństwa informatycznego, przetwarzamy Dane dotyczące aktywności w Usłudze lub Serwisie.

§ Dla celów dochodzenia roszczeń.

Jeśli jest to konieczne, w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi, przetwarzamy następujące dane: Dane podane w szczegółach Konta, Dane dotyczące korzystania z Usługi lub Serwisu w zakresie niezbędnym do ustalenia roszczenia i inne Dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów oraz okoliczności dotyczących poniesionej szkody.

§ W celu odpowiedzi na zapytania.

W celu obsługi Twoich zapytań, wniosków i ewentualnych skarg, możemy przetwarzać następujące Dane: Dane podane w szczegółach Konta, Dane dotyczące aktywności w Usłudze lub Serwisie, związanej z zapytaniem, wnioskiem lub skargą, Dane zawarte w zapytaniu, wniosku lub skardze 
i dołączonych do nich dokumentach.

 • W celu badania satysfakcji Klientów i Użytkowników.

W celu przeprowadzania badania poziomu zadowolenia z Usługi lub Serwisu oraz aby ulepszyć i ułatwić korzystanie z nich, możemy przetwarzać następujące dane: Dane rejestracyjne, odpowiedzi na nasze pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych w badaniu.

 • W celach przeciwdziałania nadużyciom.

W celu monitorowania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw 
i nadużyć, w tym polegających na zbieraniu niezgodnych z Regulaminem danych za pomocą Ankiet oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, możemy przetwarzać następujące dane: Dane podane w szczegółach Konta, Dane dotyczące aktywności w Serwisie lub Usłudze w zakresie niezbędnym do analizy i weryfikacji potencjalnego oszustwa lub nadużycia, Dane powierzone http://www.szkolenia-24.com do przetwarzania w celu realizacji Usługi.

 1. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

3.1 W celu świadczenia Usługi lub udostępniania Serwisu

Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ jest to konieczne, aby korzystać z Usługi lub Serwisu. Innymi słowy, abyś mógł zarejestrować się jako Klient, musimy przetworzyć Twoje Dane Osobowe, ponieważ w przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie dostarczyć Ci Usługi lub umożliwić korzystania z Serwisu. Dane są niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.2 Dla uzasadnionych celów biznesowych

Podstawa prawna przetwarzania powyższych informacji to prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Poniżej wskazujemy jakie uzasadnione interesy mają http://www.szkolenia-24.com.

 • Dla celów analitycznych.

Uważamy, że mamy uzasadniony interes w analizowaniu działania Usługi 
i Serwisu oraz stopnia zadowolenia naszych Klientów i Użytkowników. Uznajemy, że przetwarzanie tych Danych jest również korzystne dla Klientów i Użytkowników, ponieważ naszym celem jest poprawienie działania Serwisu 
i zapewnienie wyższej jakości Usługi.

 • Dla celów dochodzenia roszczeń.

Uważamy, że mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Danych, jeśli jest to konieczne do dochodzenia przez nas roszczeń w związku z niezgodnym 
z prawem lub Regulaminem korzystaniem z Usługi lub Serwisu lub obrony przed takimi roszczeniami.

 • W celu odpowiedzi na zapytania.

Uważamy, że mamy zgodny z prawem interes, aby odpowiadać na Twoje wnioski lub pytania. Przyjmujemy, że przetwarzanie tych Danych jest również korzystne dla Ciebie, gdyż pozwala nam to odpowiednio pomóc 
i odpowiedzieć na Twoje pytania.

 • W celu badania satysfakcji Klientów.

Uważamy, że mamy zgodny z prawem interes, aby badać, czy nasi Klienci 
i Użytkownicy są zadowoleni oraz co mogłoby pomóc w podniesieniu jakości naszych produktów i świadczonych przez nas usług.

 • W celach przeciwdziałania nadużyciom.

Mamy uzasadniony interes w przeprowadzaniu niezbędnej weryfikacji w celu wykrycia i zapobiegania potencjalnym oszustwom i nadużyciom, w tym sprawdzaniu, czy nie dochodzi do zbierania danych za pomocą Ankiet w sposób niewłaściwy lub wysyłania niechcianych wiadomości e-mail za pośrednictwem naszej Usługi. Uważamy, że przetwarzanie tych Danych jest korzystne dla wszystkich osób.

 1. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W PRZETWARZANIU DANYCH

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Podmioty przetwarzające

Korzystamy z dostawców, którzy działają wyłącznie na nasze polecenie, jako podmioty przetwarzające Dane Osobowe na naszą rzecz. Świadczą oni dla nas m.in. usługi hostingu i wsparcia w obsłudze Klienta, a także usługi związane ze śledzeniem incydentów bezpieczeństwa, reagowaniem na nie, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów w Usłudze lub Serwisie, do analizy ruchu w Serwisie.

Inni administratorzy

Współpracujemy też z podmiotami, które nie działają wyłącznie na nasze polecenie i same ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych. Korzystamy z nich aby prowadzić badania statystyczne.

Odbiorcy, którym przekazujemy Dane Osobowe, mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, zadbaliśmy, aby odbiorcy danych dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. W zależności od dostawcy, gwarancje te wynikają z:

 • uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO,
 • decyzji Komisji (UE) z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji i dokumentów elektronicznych, na podstawie art. 45 ust. 1 RODO.
 1. PRAWA KONTROLI SWOICH DANYCH

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Ci:

5.1 Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód

Jeśli prosimy Cię o wyrażenie zgody, jej wyrażenie jest zawsze dobrowolne. Informujemy o prawie wycofania zgody zanim ją wyrazisz. W naszym Serwisie nigdy nie wymagamy wyrażenia łącznej zgody na różne operacje przetwarzania Danych Osobowych ani nie uzależniamy od zgody wykonania umowy – w tym świadczenia Usługi – mimo że do jej wykonania zgoda nie jest niezbędna.

5.2 Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli ma to miejsce, masz prawo do uzyskania: informacji o zasadach przetwarzania przez nas Twoich Danych, dostępu do swoich Danych Osobowych, kopii swoich Danych.

5.3 Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie Danych Osobowych. Możesz tego dokonać korzystając z Serwisu. W odniesieniu do pozostałych Danych Osobowych, masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

5.4 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

W przypadkach określonych przez prawo, masz prawo do żądania, abyśmy usunęli dotyczące Ciebie Dane Osobowe. Żądanie usunięcia wszystkich Danych Osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Zatrzymamy niektóre Twoje dane pomimo żądania ich usunięcia, jeśli będzie to niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności Danych Osobowych obejmujących: adres email i historię korzystania z Usługi lub Serwisu, które to Dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych 
z korzystaniem z Usługi lub Serwisu.

5.5 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie 
z określonych funkcji Usługi lub Serwisu, korzystanie z których będzie się wiązało 
z przetwarzaniem Danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysyłać żadnych komunikatów.

5.6 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich Danych Osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

5.7 Prawo do przenoszenia danych

Jeśli założyłeś u nas Konto masz prawo otrzymać dotyczące Cię Dane Osobowe, które nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie oraz przesłania ich innemu administratorowi.

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 • Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Jeśli jesteś naszym Klientem, Twoje Dane Osobowe przechowujemy przez okres posiadania przez Ciebie Konta w Usłudze. Wskutek likwidacji Konta dane osobowe Użytkownika zostają usunięte, a Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.

Jeżeli jesteś naszym Klientem, prowadzisz działalność na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w innych przypadkach, jeśli RODO ma zastosowanie do prowadzonej przez Ciebie działalności i w toku korzystania z Usługi posługujesz się lub zbierasz Dane Osobowe powinieneś zawrzeć z nami Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Niektóre obszary Serwisu i Usługi mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerach Klientów, Respondentów oraz osób odwiedzających naszą stronę, identyfikujące ich w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta. W szczególności stosujemy dwie kategorie cookies:

Session Cookies - pliki zapisywane, żeby określić status zalogowania Klienta. Służą one do tego, aby nasi Klienci mieli dostęp do stron widocznych wyłącznie dla Klientów naszego Serwisu. Session cookie jest przypisywany w procesie logowania Klienta oraz usuwany przy wylogowaniu, tj. przy kliknięciu przycisku "Wyloguj".

Action Cookies – pliki zapisywane, żeby rejestrować aktywność Klientów w naszym Serwisie. Dzięki nim wiemy jakie są najczęściej odwiedzane strony, najbardziej popularne funkcje Serwisu. Pliki te dostarczają nam dane statystyczne, na podstawie których możemy optymalizować funkcjonalność naszego Serwisu, obserwując, np. jump off rate czyli dane dotyczące przerwania poszczególnych czynności na stronie. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez Klienta, Respondenta lub osobę odwiedzającą stronę http://www.szkolenia-24.com.

 1. INFORMACJE KOŃCOWE

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronach Serwisu, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany adres email.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

Satysfakcja online