Aktualności

Ważne: Informujemy o przedłużeniu rekrutacji do projektu do dnia 15 czerwca 2018 r.

Zgłoszenia w postaci wypełnionych i podpisanych formularzy z dopiskiem „Formularz rekrutacyjny” proszę złożyć osobiście w Sekretariacie Niepublicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus" Gostynin Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 36, 09-500 Gostynin osobiście lub za pośrednictwem poczty.

O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus" Gostynin Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 36, 09-500 Gostynin

Ważne: w celu potwierdzenia kryterium dostępu do wypełnionego formularza rekrutacyjnego należy dołączyć:

  1. Aktualny wypis z Rejestru Podmiotów w Wykonujących Działalność Leczniczą lub aktualny wypis z Rejestru Praktyk Zawodowych
  2. Odpis aktualny KRS podmiotu leczniczego (albo kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Szczegóły w zakładce Rekrutacja >>>